Vedlikeholdsplan

Inspekta utarbeider vedlikeholdsplaner på alt fra hytter og eneboliger, sameier og borettslag osv. Vi bruker våre gjennomarbeidede tilstandsanalyser som grunnlag for vedlikeholdsplaner, og våre vedlikeholdsplaner inneholder følgende:

  • Oversikt over hva vedlikeholdet koster
  • Budsjett
  • Tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet
  • Plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak

Det private markedet:

Vedlikeholdsplaner er ikke noe nytt produkt, det eksisterer mange varianter tilpasset eiendomsmarkedet. Vår erfaring er imidlertid at dette verktøyet blir for dårlig utnyttet, derfor anbefaler vi en klar plan der konkrete vurderinger og restlevetid for de forskjellige bygningsdelene blir vurdert. Dette vil sikre at verdiene knyttet til eiendommen sikres på en god måte, slik at man unngår fordyrende tiltak etter akuttmetoden.
Sameier og mindre borettslag

Seksjonseier og andelseier har vanligvis ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens boligselskapet har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning.
Definisjonen av vedlikeholdsansvaret er hjemlet i lov og vedtekter for det enkelte boligselskap. Det er styret i boligselskapet som er ansvarlig for at vedlikeholdet er tilstrekkelig og utført på en slik måte at verdiene ikke forringes.

Tilstandsanalyse

Grunnlaget for en god vedlikeholdsplan baserer seg på en grundig tilstandsanalyse. Inspekta har god kompetanse for å utføre en tilstandsanalyse basert på Norsk Standard.
Tilstandsanalysen vil gi svar på den dagsaktuelle status på de forskjellige bygningsdelene. Vurderingene bør oppdateres med jevne mellomrom for å fange opp utførte tiltak og eventuelle nye tilstandssvekkelser.