Prosjektledelse

Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt. Prosjektlederen ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.

Prosjektlederen må ha den faglige og administrative erfaring og kompetanse som kreves for å organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammer for kvalitet, økonomi og framdrift.
Inspekta har lang erfaring med prosjektledelse av byggeprosjekter. Vi har erfaring både med totalentrepriser og prosjekter hvor entreprisene er delt for det enkelte fagområde. Byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet, og eventuelle avvik avklares. Ønsker og behov fra byggherren om endringer i prosjektet ivaretas, herunder å avklare tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser.

Vellykkede prosjekt er et resultat av god planlegging.

Prosjektlederens hovedoppgaver:

  • Valg av entrepriseform (kontrahere rådgivere)
  • Organisering prosjekteringsfase og utførelsesfase
  • Fremdriftstyring
  • Kontaktledd mellom oppdragsgiver/tiltakshaver og offentlige myndigheter
  • Rådgivning i forprosjekt/hovedprosjekt, utforming tekniske løsninger
  • Styring av kontraheringsprosessen

Rådgivning ved utforming av kontrakter (rett kontrakt til rett prosjekt) Avslutning av byggesak, privatrettslig og offentlig rettslig (overtagelsesforretning og ferdigattest).