Naturskader

INSPEKTA bistår ved;

  • Naturskader definert i Lov om naturskadeforsikring.
  • Naturskader etter Naturskadeloven
  • Andre naturskader – ekstremvær skader.

Naturskade er definert i Lov om naturskadeforsikring.

Regulerer definerte naturskader på ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Ordningen håndteres av skadeforsikringsselskapene og forvaltes av Norsk Naturskadepool.

Med naturskade forstås her skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

«Gudenes vrede, ei menneskers dårskap»

Naturskader etter Naturskadeloven ivaretar naturskader der det ikke er muligheter for å forsikre mot skaden ved vanlig forsikring. I Naturskadelovens § 1: «Statens naturskadefond har til oppgave å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.»    Denne ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

De to naturskadeerstatningsordningene er ment å skulle være komplementære. Der den ene «slutter», «begynner» den andre.

Andre naturskader, som ikke dekkes av de lovbestemte naturskadene. Ekstremvær, vind svakere enn storm. Klimaendringer medfører stadig økende antall hendelser med store nedbærsmengder på kort tid – ofte benevnt som ekstremvær. Disse fører ofte til mange skader på kort tid i et begrenset område.

INSPEKTA har partnere over hele landet som er sertifiserte innenfor Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet. Og vi har et nettverk klart for å møte disse og de stadig økende hendelsene av ekstremvær.

INSPEKTA bistår alle forsikringsselskaper ved større hendelser, ikke bare ved Naturskader men også ved større ekstremvær hendelser.

INSPEKTA kan bistå forsikringsselskaper i planlegging og deltakelse i deres beredskapsplaner ved større hendelser.

INSPEKTA har egen beredskapsplan og et nettverk av partnere over hele landet ved store hendelser.