Skadetakst – Forsikringsskader

Skadetakst – Forsikringsskader

INSPEKTA er spesialister på forsikringsskader og tilbyr:

  • Skadetaksering; bolig, nærings- og industribygg
  • Naturskader
  • Skjønn
  • Innbo og løsøre – Maskiner, inventar og løsøre (MIL)
  • Prosjekt- og byggeledelse store skader
  • Bistand i vurdering av skadesaken; vilkår, oppgjørsform, oppgjørsberegning, valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.

INSPEKTA benytter In4mo Contractor Pro som produksjonsverktøy for skadehåndteringsprosessen. Oppdragshåndtering, besiktelser, kalkyler, foto, rapporter og kvalitetskontroll.
INSPEKTA har også partnere som er godkjente brukere av Scalepoint.

INSPEKTA har gode erfaringer med og er autoriserte brukere av kommunikasjon og rapportverktøyet in4mo, In4mo Cost Controll, kalkulasjonsverktøyet Meps og flere andre anerkjente kalkulasjonsverktøy.

 

Takstmannens rolle.

Som takstmann møter vi mennesker som uten forvarsel har havnet i en situasjon hvor hverdagen har blitt snudd på hodet på grunn av skade på eiendom og verdier.
Slike situasjoner krever god forståelse og empati samtidig som forsikringsavtalens og forsikringsvilkårenes tekniske og økonomiske sider skal forvaltes og rapporteres.

Takstmannen vil være et bindeledd og en naturlig koordinator mellom forsikringsselskapet, den skadelidte og håndverkere fra start til slutt.
Tillit og faglig kompetanse er svært viktige elementer i hele denne prosessen.
Takstmannens innsats skal sikre at alle parters interesser blir ivaretatt på en pålitelig og korrekt måte.
INSPEKTA har lang og bred erfaring innenfor alle disse feltene.

Skadetakst

Det stilles strenge krav til en rapport ved skadetaksering – en skadetakst.

En skadetakst skal gi en korrekt beskrivelse av de faktiske forhold, den skal være tydelig, korrekt og samtid være lett å forstå for alle parter.
Den skal gi en god og nøytral beskrivelse av de faktiske forhold omkring hendelsen, de tekniske vurderinger og de mulige valgene som finnes for veien videre.

Det skal konkluderes både i forhold til årsak, omfang og reparasjonsmetoder.

En skadetakst skal alltid inneholde en detaljert beskrivelse av skadeårsak med bakenforliggende årsak.
En skadetakst skal alltid inneholde en beskrivelse av skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, en reparasjonsbeskrivelse og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden.

Takstmannen må gjøre en vurdering av hvordan de berørte rom og konstruksjoner skal bringes tilbake til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden oppsto.

Forsikringen vil oftest ikke dekke kostnader til forbedringer eller oppgraderinger etter en skade. Takstmannen må derfor vurder mulig reparasjon og alternative metoder for reparasjon opp imot hva full utskifting og fornyelse av de berørte arealer vil koste.

Tid vil alltid også være en viktig faktor ved denne vurderingen.